Bezwaar indienen

De gemeente is overgegaan tot openbaar onderzoek voor de verkavelingsvergunning in het scholenproject Kaart. De enorme weerstand van de wijkbewoners en omwonenden wordt gewoonweg genegeerd.

Daarom is het nodig om massaal bezwaarschriften in te dienen.

Velen van ons hebben dit nog nooit gedaan of weten niet hoe er aan te beginnen. Daarom willen wij met onze VZW hulp bieden bij het indienen van bezwaarschriften.

Bezwaar kan je indienen in het omgevingsloket op het omgevingsloket.

Je kan ook bij de gemeente een bezwaarschrift indienen geadresseerd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Indienen bij de gemeente kan per aangetekend schrijven of afgifte in het gemeentehuis met ontvangstbevestiging, of wij doen het binnen voor jou. Steek het dan in de bus op de Hoge Kaart 118, bus 1. Elke volwassene kan een bezwaarschrift indienen, dus ook elk familielid apart. Hoe meer, hoe beter.

Maar wij bieden meer hulp aan. Onze VZW heeft zelf een 70-tal bezwaren opgesteld die zeer sterk leven onder de mensen en die ook als leidraad kunnen dienen bij het opstellen van een eigen bezwaarschrift.

Een lijst met voorbeelden van bezwaren kan je hier downloaden:

We hebben ook een leeg bezwaarschrift voorbereid dat je hier kan vinden :

Wij gaan in het weekend van 29-30-31 januari de wijk in om deur aan deur bezwaarschriften te verzamelen. Dit uiteraard met de nodige Covid-19 maatregelen. Alle woningen gaan we uiteraard niet kunnen bezoeken dus contacteer ons zeker als je onze hulp wil bij het indienen van bezwaarschriften : dekaartrondtafel@hotmail.com

Hieronder alvast een opsomming van onze bezwaren volgens de kernwoorden :

1Een “behoeftenanalyse” is er in de wijk nooit gebeurd
2Dit project kadert niet in het landelijke karakter van wijk Kaart
3Het bouwen van woonunits als financiering voor het bouwen van scholen om tot een kostprijs nul te komen voor de inrichtingde machten van onderwijs
4Dit project blijkt een investeringsproject te zijn voor beleggers.
5Oppervlakte per bewoner is niet in lijn met de rest van de wijk
6Meer Lawaai en meer verkeer in de wijk
74 jaar stofhinder en werfverkeer tijdens de bouw
8Plannen van de verkavelingsvergunning zijn niet dezelfde als de winnende inschrijving
9De appartementsblokken zijn te hoog
10Procedure zonder vergelijking inzake prijzen van andere bouwprojecten
11Nieuwe aanleg van de Dreef zorgt voor tegenspraak met Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.
12Gevaar voor leegstand bij onvoldoende verkoop
13V/T index ligt voor wijk Kaart op 0,20, voor dit project wordt dit 3x meer.
14Hele project is een te zware belasting voor de gemeenschap.
15Woningbouw was bij aanvang van de procedure helemaal geen zekerheid, geen noodzaak. De behoeften van de wijk zijn nooit in kaart gebracht.
16Er zal hinder komen voor duivenmelkers, zeker tijdens de bouwwerken
17Uitgebreid negatief advies door GECORO wordt genegeerd
18Adviesprocedure GECORO is niet gevolgd geweest.
19Organisatie van de info-sessie in periode van publiek onderzoek
20Meer verkeersdruk rond de scholen en in de wijk
21Te weinig parkeerplaatsen eigen aan het globale project
22Te weinig parkeerplaatsen eigen aan het project / GIBO/GILO
23Te weinig parkeerplaatsen eigen aan het project / De Vlinder
24Zwakke weggebruikers zijn de grote verliezers
25Ontbreken van Mobiliteitsplan
26Stalling van Fietsen is ontoereikend
27Overeenkomst met Partago inzake E-deelwagens
28Bestaande parkeerplaatsen op het einde Veldstraat verdwijnen
29Verwijzing naar Hendrick Luytenplein om daar te parkeren
30Doorgangen voor brandweer zijn te beperkt
31Schoolstraat is nu een buurtweg, deze kan geen speelplaats worden.
32Plein in het midden van de appartementsblokken en gebouw GILO / GILO ten koste van speelplaats
33Nieuw aangeplante bomen zullen binnen 30 jaar groot zijn.
34Speelruimtes GIKO zijn gericht naar het noorden
35Schoolgebouwen zijn te geconcentreerd
36Schoolgebouwen zijn te klein 1
37Schoolgebouwen zijn te klein 2
38Overdekte luifels schoolgebouwen zijn veel te klein als schuilplek tegen regen.
39Schoolgebouwen niet Corona-proef
40Aantal inschrijvingen nieuwe leerlingen zal sterk dalen
41Moeilijke combinatie Woningen en School, met spelende kinderen
42Polyvalente ruimte wordt een refter, geen Berkenhof
43Gebruik van polyvalente ruimte als refter
44Naschoolse opvang van Mariaburg zou naar scholen Kaart overkomen
45Polyvalente ruimte heeft geen bestemming voor gebruik buurtbewoners.
46Vroeger Berkenhof / parkings en verkeersstromen / theatervoorstellingen ?
47Polyvalente ruimte: Onmogelijke combinatie van gebruiksdoelen
48Toegang tot de Sporthal via een scherpe S-bocht
49Functionaliteit van sporthal met tribunes is veel ruimer dan voor wijk Kaart
50Sporthal geeft hinder in de wijk bij de wekelijkse competities en evenementen
51Sporthal – Combinatie met gebruik cafetaria bij evenementen
52Grote gemeentelijke sporthal van 1.135m² hoort niet thuis in deze wijk
53Kant Hoge Kaart – Woningen aan de Dreef
54Woningen Kant Leeuwenstraat – Kangeroe woningen
55Woonunits Middenblok centraal – Appartementen en zorgwoningen
56Woonunits Middenblok kant Veldstraat – Appart. + Studio’s begeleid wonen
57Woonunits Middenblok kant Gilo – Co-housing
58Woningen: Geen toegankelijkheid voor oudere bewoners, vanwege slechte toegankelijkheid.
59Woningbouw is verdekte manier om appartementsblokken neer te poten.
60Biomassacentrale: Alternatieven onvoldoende uitgewerkt
61Hout verbranden is geen groene energie
62Bouw van dit project is een keuze voor meer uitstoot CO2 en NOX.
63Grote schouw staat niet op het plan
64Verwarming op Biomassa werkt niet, heeft vele defecten
65Europese norm New Green deal met nieuwe milieurichtlijnen wordt niet gevolgd
66Bos blijft, maar andere bomen verdwijnen
67Globaal meer beton en minder groen
68Gevaar voor problemen bij dubbel gebruik
69Project kadert niet in nieuw RUP in opmaak over kernversterking