Consultatieronde met Van Roey

Op 20 september 2021 heeft Van Roey een consultatieronde gehouden onder de mensen die een beroep hebben ingediend tegen de verkavelingsvergunning bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

De Kaart Rond Tafel VZW heeft als rechtspersoon ook een beroep ingediend en uiteraard hebben wij een delegatie afgevaardigd.

Aanwezig : 2 vertegenwoordigers van Van Roey
4 vertegenwoordigers van DKRT VZW die ook zelf een beroep hebben ingediend ten persoonlijke titel
4 bewoners van de wijk ten persoonlijke titel

Van Roey opent met een rondvraag aan iedereen : welke zijn de bezwaren van dit project ?
De VZW antwoordt hier op dat de bezwaren en de knelpunten ondertussen toch wel bekend zouden moeten zijn maar dat we nog wel een keer willen uitleggen waar die knelpunten zich bevinden en laat het woord aan de bewoners.

Bewoners: De lijst van wat allemaal fout is gelopen is lang. RUP’s, BPA’s, mobiliteitsstudie,…
De bewoners zijn niet enkel tegen de concrete details van de verkaveling, maar vooral tegen het algemene kader waarbinnen dit project werd gepresenteerd : namelijk de nieuwe scholen mogen niks kosten.
Dat is de enige reden waarom er nu meer dan 100 woningen moeten gebouwd worden. Daardoor is het ganse scholenproject opgeblazen tot proporties die niemand nog kan aanvaarden.
Er is vandaag geen oplossing of aanpassing mogelijk binnen dit kader. Juridisch en administratief was de keuze voor deze procedure (aanbesteding met onderhandelingsprocedure) een totaal foutieve keuze voor dit soort project. De site moet ook haar openbaar en sociaal karakter behouden.

Er worden vele voorbeelden aangehaald van compleet misplaatste communicatie naar de bewoners van de wijk: totaal gebrek aan inspraak of participatie. De gemeente beschouwt de Kaart als wingewest waar gretig belastingen betaald worden maar waar investeringen achterwege blijven want het mag allemaal niets kosten.
Beste advies : volledig vanaf nul opnieuw beginnen, in een ander kader, financieel en op vlak van ruimtelijke ordening.

DKRT VZW : We bevestigen wat door de bewoners aangehaald is. De procedure duurt al veel te lang en ondertussen staan we nog nergens. De bouw van nieuwe scholen is echt dringend nodig en eigenlijk kunnen we niet wachten om zovele jaren en procedures later te moeten zien dat de schoolgebouwen letterlijk verkrotten. Het kan niet zijn dat een wijk het gelag moet betalen omdat een lokale overheid haar engagement niet wil nakomen. De gemeente heeft er voor gekozen om onderwijs in te richten en dan moet ze haar volledige verantwoordelijkheid daar in nemen, inclusief patrimonium.

Het kader van een budget neutrale benadering kunnen we in dit project dus niet aanvaarden. Waarom betalen wij anders nog belastingen in de gemeente? De nieuwe scholen zullen op maat zijn van scholen in een binnenstad en dat terwijl er plaats genoeg is om de kinderen op een deftige manier onderwijs en speelruimte te bieden. Vele ouders zullen hun kinderen elders inschrijven.
Als VZW leggen wij er nogmaals de nadruk op dat we eigenlijk met de verkeerde mensen aan tafel zitten. De gemeente heeft destijds een beleidskeuze gemaakt en alleen op dat niveau kan er iets veranderen.

Ook de VZW stelt dat de snelste oplossing om uit de impasse te komen is om de stekker uit het stopcontact te trekken en vanaf een wit blad opnieuw te beginnen zonder de fouten die nu gemaakt werden.

Van Roey stelt voor om het huidige project op 3 punten aan te passen, naar de ingediende bezwaren:

* Aantal woningen verminderen, met bv. - 30 stuks
* Bovenlokale sporthal verkleinen tot een lokale turnzaal
* Biomassa centrale vervangen door andere duurzame technieken

Men wil het project zo maximaal aanpassen tot wat aanvaardbaar en juridisch mogelijk zou zijn. Daarmee vraagt men alle betrokkenen akkoord te gaan met een “dading” dwz. de verdere bezwaren te laten vallen en niet meer procederen.

DKRT VZW en de bewoners antwoorden dat de belangrijkste problemen hiermee niet opgelost zijn:

* De scholen en speelplaatsen zijn te klein
* Mobiliteit met de resterende +70 woningen blijft problematisch
* Openbaar domein, open ruimte  in het centrum van onze wijk verdwijnt
* De Vlinder en De Gemeente willen zelf niet betalen voor nieuwe scholen

Niemand is akkoord met een “dading”, met andere woorden de bezwaren worden niet ingetrokken.

Het advies wordt herhaald om het project vanaf de start te herzien en gebruik te maken van de positieve energie die in de wijk aanwezig is.

Share on: