Nieuwsbrief 10 maart 2021 : Waar staan we met scholenproject Kaart?

Beste wijkbewoners van de Kaart, Brasschatenaren en sympathisanten,
 
 
VERKAVELINGSVERGUNNING
We mogen best fier zijn op het signaal dat we als wijk aan het gemeentebestuur hebben gegeven.
470 individuele bezwaarschriften die in onze bus werden gedropt, werden afgegeven aan het gemeentebestuur. Via het omgevingsloket werden er nog 70 digitaal ingediend en enkele tientallen werden zelf bezorgd via aangetekend schrijven. Vele van deze bezwaarschriften waren zeer doordacht en gaven duidelijk de pijnpunten weer. Dit alles bewijst hoezeer de problematiek en de bezorgdheden over het project leven in de wijk.
 
BOVENLOKALE SPORTHAL
Het gemeentebestuur wil de sporthal bovenlokaal maken. Zo kunnen ze zich via de Vlaamse Gemeenschap verrijken en extra subsidies aanvragen. ‘Bovenlokaal’ wil zeggen dat er activiteiten zullen plaats vinden die niet enkel wijkgebonden zijn en dus de activiteiten van de lokale sportverenigingen en de scholen overschrijden. Zo wil ook de Vlaamse Handbalfederatie, met toestemming van het gemeentebestuur, van de sporthal hun trainings- en opleidingscentrum gaan maken. De gevolgen spreken voor zich: extra drukte, verkeersoverlast en parkeerproblemen. En bovendien komt de tijd die de wijkgebonden sportclubs in de sporthal kunnen besteden in het gedrang. De ruimte is dus niet exclusief meer voor hen bestemd en de vraag is wat dat met de gespreide en betere trainingsuren gaat doen voor hen?!
Hoewel het hele project eigenlijk al een nuloperatie was, doet het gemeentebestuur dit om 500.000 euro extra subsidies binnen te halen. Die investeren ze alvast niet in de wijk Kaart en gaat gewoon naar de gemeentekas. Dit lijkt ons allerminst sportief!
 
BOOMKAP
De verkavelingsvergunning wil men omzeilen via een apart boomverslag, om zo de eerste bomen op de site te kunnen kappen. Dit wordt aan de wijk verkocht als zijnde: in het kader van de veiligheid van de kinderen. De onderhoudssnoei- en kapwerken kaderen volgens het gemeentebestuur ook binnen een regelgeving waar het toegestaan is om uitheemse boomsoorten uit te dunnen om zo de inheemse populatie meer kans te geven.
 
JURIDISCHE WEG
Om het project vanuit gronde aan te vechten, zullen we een juridisch traject moeten volgen. Dit is volgens ons de beste en bijna enige manier om het gemeentebestuur nog te doen luisteren. En die juridische piste biedt nog heel wat mogelijkheden. De eerste steenlegging hoeft nog niet direct aan de orde te zijn.
 
Waar zitten we nu precies in de procedures?
Zoals eerder gezegd werd de procedure voor het indienen van bezwaarschriften tegen de verkavelingsvergunning, afgerond. Uiteraard verwachten we dat de bezwaren tegen de verkavelingsvergunning genegeerd gaan worden. We hebben eerder gezien hoe het college is omgegaan met de bezorgdheden van de wijk naar aanleiding van het nieuwe RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan). Dat werd enkel en alleen in het leven geroepen om dit project te kunnen vergunnen en verwezenlijken.
Afgaande op het vermoeden dat ze de bezwaren tegen de verkaveling naast zich neer gaan leggen, bereiden we ons alvast voor om in beroep te gaan bij de Provincie Antwerpen, tegen die goedkeuring van de verkavelingsvergunning. Dankzij jullie bezwaarschriften hebben we een solide basis om dit te doen.
FONDSENWERVING
Door jullie gulle giften hadden we al een mooi start-budget bij elkaar gesprokkeld. Daar hebben we al mooie resultaten mee geboekt. Onze advocaten zijn heel transparant en werken met vaste bedragen per procedure. We weten op voorhand dus wat het hele traject zal gaan kosten. Want, we willen all the way gaan!
 
Om extra fondsen te werven houden we een paasactie. Onze vrijwilligers gaan de komende periode, corona-proof, de straat op om paaspakketjes te verkopen. Iedereen die zich hiervoor engageert doet dit belangeloos en alles wat we hier dus mee verdienen wordt terug geïnvesteerd in de wijk.
Extra hulp bij de verkoop is natuurlijk welkom want vele handen maken licht werk.
We zoeken nog vrijwilligers om in hun straat/blokje een eitje rond te dragen…
We plannen om dit onder andere te doen in het weekend van 20 en 21 maart.
 
Geef ons een seintje via
dekaartrondtafel@hotmail.com
of via de website
https://www.dekaartrondtafel.be
 
 
Alle steun blijft ook welkom op BE16 9733 9226 2374
 
Warme groet,
 
Het team van De Kaart Rond Tafel (DKRT)
Share on: